010-56247258

13970303442

Banner
首页 > 徐鹏老师

徐鹏

徐鹏老师

个人简介

        DISC国际双训认证讲师

        007引导体验式培训讲师

        五维教练领导力认证讲师

        五维创新性学习法认证讲师

        企业问题分析与解决引导教练